רגאמה לש ישארה ףדל

Aleph libraries in Israel לארשיב ףלא תוירפס תשר!! בל םש
."ףלא" םע הדובעל 11 ףוסמ גוסב רחב (1
.STOP שיקהל שי "ףלא"מ תאצל ידכ (2

[1] English Guide for Aleph תילגנאב "ףלא"ב שומישל ךירדמ -

[2] Hebrew Guide for Aleph תירבעב "ףלא"ב שומישל ךירדמ-[3] Hebrew University of Jerusalem תירבעה הטיסרבינואה-

[4] Faculty of Agriculture in Rehovot תובוחרב תואלקחל הטלוקפה -

[5] Bar-Ilan University ןליא-רב תטיסרבינוא -

[6] Ben-Gurion University עבש-ראב תטיסרבינוא -

[7] Haifa University הפיח תטיסרבינוא-

[8] Technion Institute ןוינכטה -

[9] Tel-Aviv University ביבא-לת תטיסרבינוא -

[10] Weizmann institue עדמל ןמציו ןוכמ-.םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,1996 ,תורומש תויוכזה לכ ©
webmaster@www.snunit.k12.il :תבותכל םכיתועצהו םכיתורעה תא לבקל חמשנ
12.12.96 -ל ןכדועמ הז ףד