םילייחל ןושאר העבשה סכט
1948 רבוטקוא


.10.10.1948 ל"הצב הנושארה תיזורדה הדיחיה תעבשה סקט
תפוקתב דוע תוידוהיה תורתחמה תורשב ולעפ םיזורד םימחול
םימחול וסייגתה תואמצעה תמחלמ ץורפ םע .(1936-1939) יברעה דרמה
המקוה המחלמה ךלהמב .ל"הצל למרכה ירפכמ םיזורד
.םיטועימה דודגל רחואמ רתוי הכפהש תיזורד הדיחי

שומיש יאנת האר) בשקותמה ךוניחה םודיקל תינונס תתומע .1995-2001 © תורומש תויוכזה לכ
Copyright © 1995-2001, Snunit. All Rights Reserved. ( Terms of use)